Program

Program naszego kursu jest unikalny na skalę krajową; powstał w konsultacji z największymi autorytetami psychoterapii i obejmuje następującą tematykę:
 • Ogólne zagadnienia teoretyczne i praktyczne terapii poznawczo-behawioralnej – główne założenia terapii poznawczych i behawioralnych, konceptualizację przypadku i sformułowanie celów terapii, zapoznanie z podstawowymi technikami terapii poznawczej i terapii behawioralnej, planowanie i ocena podejmowanych strategii terapeutycznych
 • Szczegółowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne terapii poznawczo-behawioralnej:
 • Zaburzenia lękowe, fobie proste, panika, agorafobia, lęk o zdrowie, lęk uogólniony, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia depresyjne
 • Myśli i tendencje samobójcze
 • Zaburzenia odżywiania
 • Złość
 • Uzależnienia
 • Praca z grupą, parą i rodziną
 • Praca z dziećmi i młodzieżą
 • Zaburzenia seksualne
 • Psychozy
 • Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej: Mindfullness i Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)
 • Podstawy terapii schematów
 • Podstawy terapii systemowej
 • Dialog Motywujący – motywowanie klienta do pracy, praca z zaburzeniami psychicznymi, praca z grupą
 • Ogólne zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego, psychopatologii i leczenia zaburzeń psychicznych oraz zagadnienia etyczne
Całość kursu obejmuje:

36 trzydniowych zjazdów po 23 godz. dydaktyczne  (czyli łącznie 828 godz.), w tym:

 • 216 godzin szkolenia teoretycznego w formie wykładów
 • 396 godzin szkolenia praktycznego w formie warsztatów i ćwiczeń
 • 216 godz. superwizji klinicznej

oraz

3 trzydniowe warsztaty osobistego rozwoju (3 zjazdy po 34 godz. dydaktyczne) – łącznie 102 godz. dydaktyczne

Całość kursu  czyli łącznie 828 godz. dydaktycznych  mieści się w kosztach czesnego!

Warunki ukończenie kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu umożliwia ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB.

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu należy:

 • Uzyskać pozytywne wyniki egzaminów cząstkowych ( testów z wiedzy teoretycznej) w każdym roku nauki
 • Uzyskać pozytywny wynik egzaminu końcowego.
 • Złożyć dokumenty poświadczające odbycie co najmniej dwuletniego stażu klinicznego po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni
 • Złożyć  opisy przebiegu przeprowadzonej przez siebie terapii 4 pacjentów z czterema różnymi problemami psychicznymi (od momentu diagnozy do zakończenia terapii) i uzyskać pozytywną ocenę tych prac
 • Złożyć nagrania dwóch sesji przeprowadzonych z dwoma różnymi pacjentami i uzyskać pozytywną ocenę tych nagrań.
 • Złożyć  pracę teoretyczną – np. przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo-behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo-behawioralnej (uczestnik kursu nie musi być pierwszym autorem).
 • Wykazać obecność na 80% zajęć podczas trwania kursu
 • Udokumentować odbycie 100 godz. pracy własnej
 • Otrzymać rekomendację 2 superwizorów, w tym kierownika kursu.
 • Uregulować  opłaty za kurs.
 • Być członkiem w PTTPB w ciągu czterech lat trwania kursu i opłacać składki.
 • Przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie co najmniej 2 letniej praktyki klinicznej i psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralny

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10