Kurs Superwizora Dydaktyka PTTPB

Mamy przyjemność powiadomić Państwa o rozpoczęciu rekrutacji do Kursu Superwizora-Dydaktyka organizowanego przez ośrodek rekomendowany i atestowany przez PTTPB – Akademię Myśli i Emocji

Celem kursu jest nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia superwizji w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Ukończenie Kursu upoważnia do wystąpienia o certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB.

Kierownik kursu:  Pani Iga Jaraczewska – superwizor-dydaktyk PTTPB, kierownik III Edycji Kursu Superwizora-Dydaktyka organizowanego przez PTTPB, absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego, w latach 2008-2013 członkini Komisji Naukowo-Dydaktycznej i Sądu Koleżeńskiego PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w Polsce i Wielkiej Brytanii.  Inicjatorka powstania i wieloletnia przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

Czas trwania kursu: rozpoczęcie – wrzesień 2017, zakończenie – kwiecień 2019.

Warunki uczestnictwa w kursie – określone regulaminem PTTPB:  

  • Członkostwo w PTTPB.
  • Posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB.
  • Minimum 7 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych.
  • Co najmniej 2 lata pracy w nurcie terapii poznawczej i/lub behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego.
  • Prowadzenie praktyki terapeutycznej.
  • Prowadzenie superwizji indywidualnej i grupowej /w czasie trwania kursu/.
  • Prowadzenie wykładów z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej  / w czasie trwania kursu/ .

Wykładowcy:

Rod Holland – Wieloletni prezes Europejskiego Stowarzyszenia TPB (EABCT), znany terapeuta i superwizor TPB, wysoko ceniony specjalista z bogatym doświadczeniem klinicznym i superwizyjnym). Rod Holland omówi współczesne kierunki pracy w TPB, w tym metody szerzenia TPB w ramach opieki medycznej. Szczegółowo omówi zasady i praktykę programu IAPT. Odniesie się również do najważniejszych obszarów praktyki superwizyjnej i kluczowych umiejętności superwizora.

Peter Armstrong – terapeuta i superwizor TPB z Newcastle, do niedawna dyrektor kursu TPB przy Newcastle University, znany trener i doświadczony superwizor TPB. Ma szerokie doświadczenie w uczeniu terapeutów i superwizorów, m.in. w Oxford Advanced Diploma/Masters, Manchester University, University of Ulster, Queens Belfast, Trinity Dublin, Reading. Prezentował swoją pracę na konferencjach BABCP i EABCT oraz CBT World Congress. Jest jednym ze współtwórców znanego na świecie tzw. Newcastle Model of Supervision, który jest najczęściej stosowany w Wielkiej Brytanii. Podczas warsztatu szczegółowo omówi różne modele prowadzenia superwizji, w tym Newcastle Model of Supervision.

Andrew Kuczmierczyk – profesor Uniwersytetu Hertfordshire, wydział psychologii klinicznej; autor licznych artykułów naukowych z dziedziny psychosomatyki, psychologii klinicznej i zdrowia; współautor książek z dziedziny psychologii zdrowia – Health Psychology – A Psychobiological Perspective oraz póżniejszej – Formulation and Treatment in Clinical Health Psychology. Prowadzi klinikę psychoterapeutyczną w ramach CBT oraz psychologiczną powiązaną z leczeniem pacjentów ze schorzeniami przewlekłego bólu. Profesor Kuczmierczyk skoncentruje się na aspekcie rozwijania kompetencji superwizora w oparciu o dobre praktyki superwizyjne, przedstawi ustrukturyzowany proces oceny kompetencji superwizora, zaprezentuje Skalę Kompetencji Superwizora, opracowaną przez Oxford Cognitive Therapy Centre, służącą do oceny nagrań sesji superwizyjnych.

Anna Derwich – superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.

Anna Bui Ngoc – superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, oraz terapii par, a także superwizji i szkoleń w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Program kursu:

Kurs składa się z obowiązkowej części teoretycznej (4 dwudniowe zjazdy – łącznie 80 godzin prowadzonych w formie wykładów i warsztatów przez wykładowców zagranicznych) oraz z obowiązkowej części praktycznej  (4 dwudniowe zjazdy z wykładowcami polskimi).

Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia dotyczące praktyki superwizyjnej, kluczowych umiejętności superwizora oraz modeli prowadzenia superwizji.

Część praktyczna kursu obejmuje: superwizje własnych terapii, omawianie problemów występujących podczas prowadzonej przez siebie superwizji, prezentacje zajęć dydaktycznych na forum grupy superwizyjnej obejmujące przeprowadzenie krótkiego wykładu i ćwiczeń dotyczących określonego aspektu terapii poznawczo-behawioralnej, superwizje prowadzonych przez uczestników kursu superwizji, aspekty rozwoju własnych umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemy w nauczaniu terapii poznawczo-behawioralnej.

Ponadto w czasie trwania kursu należy udokumentować uczestnictwo w 40 godzinach zajęć o tematyce TPB, wybranych spośród szeroko pojętej oferty edukacyjnej (warsztaty i konferencje polskie i zagraniczne dotyczące diagnozy zaburzeń psychicznych, metodologii badań, zagadnień prawnych i etycznych, kazuistyki itp.) oraz samodzielne prowadzenie co najmniej 20 godzin zajęć z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Warunki zaliczenia całości kursu to: aktywne uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć; pozytywna ocena złożonych 4 przypadków pracy terapeutycznej (nagranie+opis); pozytywna ocena 4 przypadków pracy superwizyjnej, w tym minimum jednego procesu superwizji i minimum jednego nagrania; udokumentowane prowadzenie minimum 20 godzin zajęć dydaktycznych dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej; udokumentowana działalność popularyzatorska (publikacja/ przygotowanie do druku minimum jednego artykułu poświęconego terapii poznawczo behawioralnej lub co najmniej jedno wystąpienie konferencyjne); rekomendacja kierownika kursu – uzyskanie pozytywnej oceny umiejętności superwizyjnych i dydaktycznych w postaci pozytywnej opinii od kierownika kursu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy!
Zespół AMiE

Termin i miejsce: Warszawa,

rozpoczęcie – wrzesień 2017, zakończenie – kwiecień 2019

I zjazd 28-29.09.2017

II zjazd 2-3.12.2017

Koszty:

Rozmowa kwalifikacyjna: 200zł

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za rozmowę kwalifikacyjną

Koszty kursu:

Opłata miesięczna (20 rat) – 690 zł
Opłata w 2 ratach – 6500zł
Za cały kurs z góry – 12000 zł

Wymagane załączniki:

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty członkowskiej PTTPB za bieżący rok
2. Życiorys zawodowy
3 Skan certyfikatu psychoterapeuty PTTPB
4.Wykaz minimum 7 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych według wzoru załączonej tabelki http://www.amie.pl/wp-content/uploads/2017/06/Wykaz-minimum-7-lat-podyplomowego.docx
5.Wykaz co najmniej 2 lat pracy w nurcie terapii poznawczej i/lub behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego według wzoru załączonej tabelki http://www.amie.pl/wp-content/uploads/2017/06/Wykaz-co-najmniej-2-lat-pracy.docx
6 Oświadczenie o praktyce klinicznej, zaświadczenia z miejsc pracy dokumentujące doświadczenia wymienione w punkcie 4 i 5
7.Rekomendacja superwizora PTTPB
8. Potwierdzenie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną
Prosimy o ponumerowanie wszystkich przesyłanych załączników, podpisanie ich z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” oraz przesłanie listy składanych przez kandydata/kę załączników. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kandydatów, którzy wypełnią Kartę Zgłoszeniową oraz prześlą na adres kontakt@amie.pl wszystkie wymagane załączniki do dnia 1 sierpnia 2017 r. Następnie odbędą się  rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie ustalonych terminach. O przyjęciu na kurs decyduje Kierownik kursu.

 

AMiE zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kursu w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń

Karta zgłoszeniowa

Zgłaszam swój udział w Kursie Superwizora Dydaktyka

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O kursie dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Bui Ngoc, Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym kursie w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji kursu oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10